Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Klimaatbestendig beleid: waterbeheer anno 2008

Thema:  Klimaat
19-04-2009
Geschreven door: ing. Sjaak de Ligt

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben afspraken gemaakt om actie te ondernemen om de gevolgen van de verwachte klimaatverandering voor het waterbeheer het hoofd te bieden. Gemeenten zijn verplicht waterplannen op te stellen waarin onder meer is opgenomen of en hoe extra waterberging mogelijk is. Dat kan op het oppervlaktewater, door extra natuurlijke berging in de bodem of door het aanleggen van ondergrondse reservoirs. Daarbij is het belangrijk dat gemeenten de burgers betrekken bij de waterhuishouding. In dit artikel komen mogelijkheden voor klimaat- en waterbestendig beleid aan bod, toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en tips.

In dit artikel:

  • Klimaatbestendig beleid
  • Infiltratie en buffers
  • Ondergrondse opslag
  • Vegetatiedaken
  • Innovaties bij traditionele oplossingen klimaatbestendig beleid
  • Tips voor een waterbestendig beleid