Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen met gietbouw

Thema:  Duurzaamheid
18-04-2009
Geschreven door: ir. Dirk Dicke

Dit artikel is geen reclamespot voor toepassing van beton en gietbouw. Wij bieden een objectief overzicht van zowel de milieueffecten als milieupotenties van materiaal en bouwmethode, en willen daarmee zowel inzicht geven in de milieuaspecten die tijdens de levenscyclus van gietbouwtoepassingen een rol spelen, als handreikingen bieden ter verbetering van de milieukwaliteit. Naast feiten hebben we – met name voor ontwerpers – ook ideeën opgenomen met betrekking tot duurzaam bouwen met gietbouw.
Of u nu voor de ene of de andere bouwmethode kiest, bouwen belast het milieu.
Het gaat erom een bruikbare, leefbare, veilige en gezonde gebouwde omgeving te realiseren en daarbij het milieu in algemene zin zoveel mogelijk te ontzien.

In dit artikel informeren wij u over welke mogelijkheden er zoal zijn als u voor gietbouw kiest. En er blijken vele redenen te kunnen zijn om deze keuze te maken.
Als u erover doordenkt, dan blijkt de bouwmethode een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan (milieu)thema's als ondergronds bouwen, intensief ruimtegebruik, functiemenging, waterbeheersing (waterwerken, uitbaggeren rivieren), veiligheid (denk ook aan explosies, brand, trillingen), intensivering van openbaar vervoer (transferia, knooppunten), beperking van vervoersafstanden (tunnels, bruggen) en ook binnenmilieu- en omgevingskwaliteit (zie bij Ontwerp) enzovoort. Natuurlijk moet daarbij ook kritisch naar de milieubelasting van het materiaal op hogere schaalniveaus worden gekeken, maar dat mag nooit het enige criterium zijn bij de beoordeling van de duurzaamheid van materiaal en bouwmethode.

Na lezing van dit artikel zal duidelijk zijn dat een LCA-berekening of een berekening met bijvoorbeeld Eco-Quantum een veel te eenzijdig beeld oplevert. Er wordt daarbij wel naar de milieubelasting van de materiaaltoepassing gekeken, maar de effecten op de milieukwaliteit van de gebouwde omgeving – op ruimtegebruik en dus ook grondgebruik, waterbeheersing, kwaliteit van binnenmilieu en omgevingsmilieu – blijven buiten beschouwing. Zoals bekend zijn ruimtegebruik, watermanagement en kwaliteitsverbetering grote thema's voor de komende decennia, elk met een enorme impact op het Nederlandse milieu. Wij pleiten daarom voor een meer genuanceerde, een bredere kijk op de milieueffecten van bouwmethoden. Met dit artikel willen wij bijdragen aan een grotere bewustwording van de milieueffecten en vooral ook de milieupotenties van gietbouw. Kiest u voor gietbouw, zorg er dan voor dat u de mogelijkheden optimaal benut.

In dit artikel:

  • Winning grondstoffen beton
  • Productie
  • Ontwerpen met beton
  • Uitvoering betonwerk
  • Gebruik van beton
  • Onderhoud van beton
  • Sloop en hergebruik van beton