Gebruikerslogin

Lijst met thema's

Aanbesteding

Gereglementeerde vorm van totstandkoming van overeenkomsten in de bouw waarbij meerdere aannemers een aanbieding mogen doen.
 

alle artikelen

Arbo en veiligheid

Arbeidsomstandigheden, ofwel de (veilige) omstandigheden waaronder medewerkers hun werk verrichten.
 

alle artikelen

Bestemmingsplan

Gemeentelijk ruimtelijk plan bedoeld om de ruimte te beheren en te ontwikkelen.
 

alle artikelen

Bodem

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het grondwater tot de bodem behoort, evenals ‘de ondergrond’.
 

alle artikelen

Bouwmanagement

Controle en beheersing van alle facetten van het bouwproces.
 

alle artikelen

Certificering

Procedure waarbij een onafhankelijke en onpartijdige organisatie een certificaat afgeeft als officiële verklaring dat een product, dienst, proces, persoon of systeem aan specifieke eisen voldoet.
 

alle artikelen

Constructies

Constructieleer is de wetenschap van het bouwen van constructies, zoals bruggen, woningen en wolkenkrabbers. Het is een onderdeel van de civiele techniek, mechanica en werktuigbouwkunde. Een constructie is alles wat herleidbaar uit twee of meer delen is samengevoegd. In een bouwwerk is de constructie (drager) verder te definiëren als dat deel van een bouwwerk dat verantwoordelijk is voor de stabiliteit van het bouwwerk.
 

alle artikelen

Duurzaamheid

Voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien aan te tasten. Met betrekking tot duurzaam bouwen komt dit vaak neer op zodanig bouwen dat gedurende het gehele bouwproces (betreft gebouwen en de gebouwde omgeving, van ontwikkeling tot sloop) de schade aan milieu en gezondheid tot het uiterste wordt beperkt. Dit moet gerealiseerd worden door middel van een integrale benadering van de aspecten: energie, materiaal, afval, water, bodem, lucht, geluid, flora en fauna, verkeer en welzijn.
 

alle artikelen

Energie

Het vermogen om arbeid te verrichten of om warmte af te geven. Energie kan op verschillde manieren worden opgewekt. De meest gebruikte energiebron zijn fossiele brandstoffen (zoals aardgas, kolen of bruinkool). Fossiele brandstoffen zijn eindig en bij de productie ervan komen veel afvalstoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Er komt bijvoorbeeld CO2 vrij en teveel CO2 verergert het broeikaseffect. Daarnaast is er groene energie, hetgeen minder belastend is voor het milieu. Het wordt opgewekt uit bijvoorbeeld zonlicht, waterkracht, de wind of biomassa.
 

alle artikelen

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen schade aan het menselijk lichaam aanrichten, ofwel direct ofwel door het opwekken van een vorm van energie die de menselijke gezondheid negatief kan beïnvloeden.
 

alle artikelen

Klimaat

Gemiddelde omgevingsomstandigheden (temperatuur, windsnelheid, neerslag, temperatuurverschil tussen dag en nacht en tussen de seizoenen), op een planeet, zoals de aarde of in een bepaald gebied op een planeet.
 

alle artikelen

Materialen

Natuurlijk of kunstmatig geproduceerde stoffen die bestemd zijn om verwerkt te worden tot bruikbare producten.
 

alle artikelen

Meetinstrumenten

Hulpmiddel om metingen of waarnemingen te doen.
 

alle artikelen

Milieu en gezondheid

Geheel van uitwendige omstandigheden die van invloed zijn op het welzijn van de bevolking van een gebied of van de mensheid in het algemeen.
 

alle artikelen

Projecten

Vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eindproduct.
 

alle artikelen

Water

Op de aarde is circa 1,4 miljard kubieke meter water aanwezig, waarvan 97% zout is. Water komt nooit in zuivere vorm voor, meestal bevat het ook mineralen als calcium, magnesium, stikstoffen, chloor, sulfaten en andere onzuiverheden. Het grootste deel zoet water is in vaste ijsvorm aanwezig op de noord en zuidpool. Dit maakt dat het beschikbare zoet water slechts 0,3% is. Hierdoor worden in het bouwproces eisen gesteld voor bijvoorbeeld ecologie en waterkwaliteit, drinkwater, en regionale watervoorziening.
 

alle artikelen

Wetgeving

Stelsel van normen, vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer waar elke Nederlandse burger zich aan moet houden.
 

alle artikelen