Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Certificerende instelling kiezen

Thema:  Certificering
31-01-2011

Ieder bedrijf bepaalt zelf de criteria op basis waarvan het een certificerende instelling kiest. In theorie is die keuze niet relevant, omdat iedere certificerende instelling een managementsysteem en de implementatie daarvan op dezelfde manier zou moeten beoordelen. Het hele systeem van certificatie is immers gebaseerd op universele, genormeerde eisen!

In de praktijk blijken de instellingen echter wel degelijk verschillen in benadering en verschillende interpretaties van de gevraagde norm erop na te houden. Waar de ene instelling bijvoorbeeld de norm letterlijk interpreteert en toepast bij de certificatie-audit, beoordeelt de andere instelling vooral of een bedrijf in de geest van de norm werkt.

In ieder geval moet de certificerende instelling door de Nederlandse Raad voor Accreditatie zijn 'geaccrediteerd' voor de economische sector waarbinnen het te certificeren bedrijf valt. Dat moet dus allereerst gecontroleerd worden wanneer u een keuze gaat maken.

Dit artikel bevat een overzichtslijst van certificerende instellingen. In de lijst is per instelling aangegeven of die geaccrediteerd is voor respectievelijk de certificatieschema's VCA 2008/5.1, ISO 9001:2008 en OHSAS 18001:2007.

In dit artikel:

  • Criteria keuze certificerende instelling
  • Stappenplan keuze certificerende instelling
  • Overzicht certificerende instellingen