Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

OHSAS 18001 Procedure 002 RI&E

Thema:  Arbo en veiligheid
19-01-2014

In de Arbowet is vastgesteld dat het beleid van een onderneming is gericht op het ver­beteren en optimaliseren van de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf. Deze ver­betering en optimalisering moeten zijn gebaseerd op een op schrift gestelde inventarisa­tie en evaluatie van de aanwezige risico's. Het gaat er bij de risicoinventarisatie om de risico's in kaart te brengen en bij de risico-evaluatie worden de risico's beoordeeld.

Een arbeidsrisico omvat alle factoren die in de arbeidssituatie kunnen leiden tot onge­wenste effecten voor de mens en het milieu. Binnen de arbeidsomstandig­heden zijn deze arbeidsrisico's onder te verdelen naar soort (veiligheids-, gezondheids­- en welzijnsrisico's) en bron van de risico's. Wanneer de risico's zijn vastgesteld en met de werknemers zijn besproken, moet een evaluatie van de waarnemingen en risico's plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt moet zijn dat de risico's op kortere of langere termijn worden opgelost of beheerst. Een aanpak gericht op het nemen van concrete maat­regelen moet de basis zijn. 

In dit artikel:

  • 1 Workflow
  • 2 Stappenplan
  • 3 Verantwoordelijkhedenmatrix