Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Grootste problemen bij VCA 2008/5.1-certificering

Thema: 
30-10-2012

De toepassing van VCA* en VCA** als basis voor een managementsysteem voor het beheersen van veiligheids- en gezondheidsaspecten is de laatste decennia alleen maar toegenomen. De norm is vrijwel standaardonderdeel geworden van de inkoop- en aanbestedingscriteria van de overheid, semi-overheidsorganisaties en opdrachtgevende bedrijven. Verder kan VCA 2008/5.1-certificering positief bijdragen aan de vertrouwensrelatie met niet alleen opdrachtgevers en onderaannemers maar ook met bevoegde instanties als Inspectie SZW. 

Maar wat is VCA 2008/5.1? En hoe kun je hieraan als organisatie voldoen? In dit artikel worden belangrijke problemen met VCA 2008/5.1-certificering en ontwikkelingen op dit gebied besproken. Er worden concrete handvatten geboden om op succesvolle wijze het certificeringstraject aan te gaan. 

In dit artikel:

  • De acht grootste problemen 
  • 1. Er is geen onderbouwde doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF-ongevallen met verzuim/werkverlet 
  • 2. Er zijn geen of onvoldoende relevante VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd
  • 3. Er is geen optimale VGM-structuur aanwezig in de organisatie 
  • 4. Er worden geen taakrisicoanalyses uitgevoerd
  • 5. Last Minute Risico Analyse is onvoldoende bekend bij de medewerkers 
  • 6. De communicatie tussen anderstaligen is onvoldoende geborgd 
  • 7. Werkplekinspecties worden onvoldoende uitgevoerd om een veilige werkomgeving te borgen 
  • 8. Er vindt geen onderzoek plaats bij bijna-ongevallen en incidenten 
Trefwoorden