Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Dossier Projectontwikkeling

Thema:  Bouwmanagement
27-06-2011
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Het dossier 'Projectontwikkeling' bevat informatie die van belang is bij de ontwikkeling, realisering en verkoop van projecten.

Het is ingedeeld in tien clusters. Per cluster is een lijst met relevante trefwoorden voor projectontwikkeling opgenomen, waarop doorgeklikt kan worden naar artikelen die op het trefwoord betrekking hebben.

 • 'Selectie en aanbesteding' bevat onder meer artikelen over de Europese richtlijnen, de WIRA, het ARW 2005, projectontwikkeling en aanbestedingsplicht, mededinging, staatssteun en de UAV-GC 2005.
 • 'Grondverwerving' bevat onder meer artikelen over de koop en levering van onroerende zaken en de fiscale aspecten daarvan.
 • 'Zakelijke rechten' bevat onder meer artikelen over mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstalrecht, splitsing in appartementsrechten en parkmanagement.
 • 'Bodemverontreiniging' bevat artikelen over de aankoop van verontreinigde grond, het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming.
 • 'Ruimtelijke ordening, vergunningen en contracten met de overheid' bevat onder meer artikelen over de omgevingsvergunning, luchtkwaliteit, natuurbescherming, de grondexploitatiewet, het btw-compensatiefonds, planschade en verschillende vormen van contracten met de overheid, zoals de exploitatieovereenkomst en de ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst, met checklists voor ieder van deze contracten.
 • 'Samenwerking tussen projectontwikkelaars en combinaties' bevat onder meer artikelen over de verschillende vormen van samenwerking, de keuze tussen deze verschillende vormen, de fiscale aspecten en beschrijvingen van de samenwerkingsovereenkomst met checklists en verschillende vennootschappen, zoals de commanditaire vennootschap.
 • 'Financiering' bevat artikelen over kredietovereenkomsten en zekerheden en de financiering aan een 'special purpose vehicle' (SPV).
 • 'Ontwerpen van bouwplannen' bevat onder meer artikelen over de DNR 2005/DNR 2011, de RVOI 2001, het auteursrecht van de architect, ontwerpen en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats en een aantal contracten op grond waarvan ontwerpwerkzaamheden worden verricht, zoals geïntegreerde contracten en de bouwteamovereenkomst.
 • 'Bouwen' bevat onder meer artikelen, vragen en antwoorden en modelbrieven over aanneming van werk met toepassing van de UAV 1989, waarbij wordt verwezen naar het dossier 'Aanneming van werk'.
 • 'Verkoop, verhuur en onderhoud' bevat onder meer artikelen over de koop-/aannemingsovereenkomst woningbouw met toepassing van een garantieregeling, een grote hoeveelheid rechtspraak over geschillen bij dergelijke koop-/aannemingsovereenkomsten, alsmede artikelen over de turnkey-koopovereenkomst voor commercieel vastgoed en de verhuur van onroerende zaken.

In dit artikel:

 • Selectie en aanbesteding
 • Grondverwerving
 • Zakelijke rechten
 • Bodemverontreiniging
 • Ruimtelijke ordening, vergunningen en contracten met de overheid
 • Samenwerking tussen projectontwikkelaars en combinaties
 • Financiering
 • Ontwerpen van bouwplannen
 • Bouwen
 • Verkoop, verhuur en onderhoud