Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Dossier wetgeving

Thema:  Wetgeving
13-09-2012
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Het dossier ‘wetgeving’ geeft toegang tot informatie over wetgeving die van belang is voor contracteren in de bouw.
Het artikel ‘Bouwrecht’ bevat een inleiding tot het bouwrecht waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen privaatrecht en publiekrecht en een overzicht wordt gegeven van relevante wetten. Verder bevat het artikel een overzicht van contracten die in iedere fase van het bouwproces kunnen worden gesloten.

Het dossier is ingedeeld in zes clusters:

 1. ‘Privaatrecht’  bevat onder meer artikelen over de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap, financiering en zekerheden, erfpacht, opstalrecht en appartementsrechten, de gemeentelijke gronduitgifte, grondverwerving, parkmanagement, de turn-key koopovereenkomst commercieel vastgoed, de bouwteamovereenkomst, De Nieuwe Regeling 2011, de Model Basisovereenkomst met bijbehorende UAV-GC 2005, ontwerpen en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats, de onderaannemingsovereenkomst, onderhoudscontracten, alliantiecontracten en enkele artikelen over contracten met de overheid, zoals de exploitatieovereenkomst en de ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst.
 2. ‘Publiekrecht’ bevat onder meer artikelen over de Grondexploitatiewet, de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan, vergoeding van planschade, het Besluit bodemkwaliteit, de milieueffectrapportage, natuurbeschermingsrecht, de ruimtelijke ontwikkeling en luchtkwaliteit en de Wet bodembescherming.
 3. ‘Aanbestedingsrecht’  bevat onder meer artikelen over de ARW 2005, de Europese richtlijnen, de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (WIRA) en projectontwikkeling en aanbestedingsplicht.
 4. ‘Europees recht’ bevat artikelen over mededinging en staatssteun.
 5. ‘Fiscaal recht’ bevat onder meer artikelen over keten- en inleningsaansprakelijkheid, omzetbelasting en overdrachtbelasting bij levering van onroerende zaken en het BTW-compensatiefonds.
 6. ‘Civiele procedures en arbitrages’ bevat artikelen over geschillenbeslechting in de bouw, de Raad van arbitrage voor de bouw en de executie van het retentierecht.

Hieronder vindt u per cluster een lijst met relevante wetgeving. Per trefwoord kunt u doorklikken naar de artikelen die hierop betrekking hebben.

Raadpleeg ook de gerelateerde dossiers ‘Contracten’, ‘Projectontwikkeling’, ‘Design & build’ en ‘Aanneming van werk’. 

In dit artikel:

 • Privaatrecht
 • Publiekrecht
 • Aanbestedingsrecht
 • Europees recht
 • Fiscaal recht
 • Civiele procedures en arbitrages