Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Bijzondere publiekrechtelijke wetten

Thema:  Wetgeving
03-07-2011
Geschreven door: mr. Hanneke Ellerman

In dit artikel worden twee bijzondere publiekrechtelijke wetten behandeld die betrekking hebben op bouwen/gebouwen, namelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, voorheen Wet milieubeheer) en de Wet geluidhinder.

De Wabo is van toepassing wanneer een inrichting wordt opgericht of veranderd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inrichtingen waarvoor geen melding aan het bevoegd gezag nodig is, inrichtingen waarvoor wél een melding nodig is en zwaardere inrichtingen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Voor vergunningsplichtige inrichtingen wordt vervolgens de procedure beschreven.

De Wet geluidhinder regelt dat in bepaalde geluidszones geen woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogen worden gerealiseerd. Beschreven wordt welke voorwaarden en mogelijkheden voor ontheffingen daaraan kleven.

In dit artikel:

  • Wet milieubeheer/Wabo
  • Wet geluidhinder