Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Ruimtelijke ontwikkeling en luchtkwaliteit

Thema:  Bestemmingsplan
28-09-2011
Geschreven door: mr. E.T. Sillevis Smitt

In dit artikel komt het aspect 'luchtkwaliteit' en de invloed daarvan op ruimtelijke ontwikkelingen aan bod. Luchtkwaliteit heeft in het verleden menig bouwplan stilgelegd. Met de Wet luchtkwaliteit, die heeft geleid tot wijziging van het milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) en op 15 november 2007 in werking is getreden, heeft men beoogd belemmeringen voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zo veel mogelijk weg te nemen. Vanaf die datum werd de voorloper, het Besluit luchtkwaliteit 2005, ingetrokken. Per 1 augustus 2009 is de Wet luchtkwaliteit van 15 november 2007 gewijzigd met een tweeledig doel:

  1. het implementeren van de nieuwe Europese richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa nummer 2008/80 (met onder meer een nieuwe normering voor PM2,5);
  2. het in de wet verankeren van het verkregen uitstel voor het behalen van de grenswaarden voor stikstofdioxide en PM10.*

In dit artikel zal worden ingegaan op de inhoud van de Wet luchtkwaliteit, zoals deze derhalve vanaf 1 augustus 2009 geldt. Deze wet bevat geen zogenaamd overgangsrecht, zodat de versoepelde wet ook op lopende projecten van toepassing is. De Wet luchtkwaliteit is opgenomen in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer en de grenswaarden staan vermeld in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer.

In dit artikel:

  • Inleiding en achtergrond regelingen luchtkwaliteit
  • Wet luchtkwaliteit (van 15 november 2007 en zoals aangepast in 2009)
  • Overige wetenswaardigheden
  • Conclusies Wet luchtkwaliteit