Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Wet bodembescherming

Thema:  Bodem
29-03-2009
Geschreven door: drs. Bas van de Griendt

Vervuilde bodem vormt een groot milieuprobleem. Ontwerpers, bouwers en verder iedereen die actief is op de vastgoedmarkt kunnen er niet meer omheen.

In dit artikel wordt de Wet bodembescherming behandeld, die aangeeft hoe bodemonderzoek en bodemsanering moeten gebeuren. Er wordt alleen ingegaan op verontreinigde landbodems, waterbodems blijven buiten beschouwing.

Eerst moet bodemonderzoek worden verricht. Is er sprake van bodemverontreiniging, dan wordt er nader onderzoek verricht. Mogelijk is er dan sprake van ernstige verontreiniging of van urgente sanering. Bij bodemsanering moeten de verontreiniging en de directe gevolgen ervan zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt.

De gezamenlijke overheden hebben enkele jaren geleden het initiatief genomen tot een richtinggevende impuls voor bodemsanering, het BEVER-traject. Hierbij is gekozen voor functiegericht saneren.

In dit artikel:

  • Wet bodembescherming (Wbb)
  • Definities Wet bodembescherming
  • Saneringsnoodzaak Wet bodembescherming
  • Saneringsdoelstelling Wet bodembescherming