Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Burenrecht, mandeligheid en erfdienstbaarheden

Thema:  Wetgeving
30-06-2014
Geschreven door: Benjert

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal belangrijke rechten en plichten van eigenaren van (naburige) onroerende zaken. Zo moet de ontwikkelaar bij het aankopen van grond en bij het maken van plannen in verband met de (her)ontwikkeling bedacht zijn op rechten en plichten van eigenaren van naastliggende percelen (burenrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden).

De burenrechtelijke rechten en verplichtingen zijn veelal geformuleerd als rechten en verplichtingen voor eigenaren van (naburige) erven. Deze regels kunnen ook gelden voor gebruikers, zoals huurders. Bij het burenrecht gaat het bijvoorbeeld om regels bij de grenslijn, zoals een scheidsmuur, beplantingen, vensters en balkons en overbouwingen. Verder bevat het burenrecht onder meer regels over waterafvoer en noodwaterleiding.

Rechten en plichten die voortvloeien uit erfdienstbaarheden gelden ook voor erfpachters, opstallers, vruchtgebruikers en eigenaren van onroerende zaken die partij zijn bij de gevestigde erfdienstbaarheid.

Bij een herontwikkeling van een bepaalde locatie is het belangrijk te onderzoeken of erfdienstbaarheden bestaan. Erfdienstbaarheden kunnen belemmerend werken.

Mandeligheid is een vorm van gemeenschap, bijvoorbeeld een muur of een hek, maar ook een terrein dat tot gemeenschappelijk nut is bestemd (bijvoorbeeld een pad).

In dit artikel:

  • Burenrecht
  • Mandeligheid
  • Erfdienstbaarheden