Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Koop onroerende zaken en bodemverontreiniging

Thema:  Bodem
28-11-2014
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In dit artikel komen enkele wetten aan bod waarin zaken zijn geregeld die te maken hebben met bodem- en grondwaterverontreiniging: de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet bodembescherming. De Wet bodembescherming is voortgekomen uit gevallen van ernstige bodemverontreiniging in het verleden. De Woningwet en de Wabo moeten waarborgen dat er niet wordt gebouwd op verontreinigde grond. De Wet bodembescherming bevat bepalingen over onderzoek en sanering van verontreinigingen.

Ook wordt behandeld wat wetgeving en de rechtspraak is bij aan- en verkoop van onroerende zaken die verontreinigd zijn. Ook worden regelingen bekeken die vaak in een koopovereenkomst worden aangetroffen, zoals bodemonderzoek en de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst. 

In dit artikel:

  • Woningwet en Wabo
  • Wet bodembescherming
  • Koop onroerende zaken: wetgeving en rechtspraak
  • Specifieke regelingen in koopovereenkomst
  • Rechtsmaatregelen