Gebruikerslogin

Veilig Werken

Taakrisicoanalyse (TRA) Ondergrondse Installatiewerkzaamheden

Thema:  Arbo en veiligheid
13-12-2017

De Arbowet verplicht opdrachtgevers om tijdens het ontwerpproces na te denken over arbeidsomstandigheden bij de uitvoering van de opdracht. Een opdrachtgever moet onderzoeken hoe hij via een goed ontwerp kan zorgen voor een veilige en gezonde arbeidsplaats. Ook moet de opdrachtgever in de aanbestedingsdocumenten informatie geven over de omstandigheden op de werklocatie. Bijvoorbeeld op de centrale vraag: is de grond schoon of verontreinigd? Als de informatie onvolledig is, kan een aannemer onvoldoende inschatten of hij zijn verplichtingen voor veilige arbeidsomstandigheden tijdens de uitvoeringsfase kan naleven.

Voordat werknemers gaan werken in of met grond, moet zijn onderzocht of deze mogelijk vervuild is. Dit om te voorkomen dat de werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Toch kan het dan alsnog gebeuren dat zij bij de werkzaamheden stuiten op een verontreiniging.

Werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater kan in twee situaties voorkomen, namelijk tijdens gerichte werkzaamheden in deze grond (bijvoorbeeld bodemsanering of baggerwerkzaamheden) of als men (onverwacht) op verontreinigingen stuit, bijvoorbeeld bij funderingswerkzaamheden of het leggen van kabels en leidingen.

Blootstelling aan deze stoffen is schadelijk voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, daarom zijn specifieke arboregels opgesteld voor het werken in verontreinigde grond. Om u hierbij te helpen is een documentatieset gemaakt, bestaande uit zowel een TRA als een V&G-plan voor ondergrondse installatiewerkzaamheden.

In dit artikel: