Gebruikerslogin

Veilig Werken

Bedrijfsgezondheidszorg

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

In de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. De werkgever moet daartoe een beleid voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

De werkgever moet zich bij een aantal zaken laten bijstaan door een of meer deskundige personen. Voor een deel moet dit gebeuren door deskundigen die door de wet zijn aangewezen (te weten een bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist of deskundige Arbeid & Organisatie) en een deel mag de werkgever zelf kiezen. Bij deze keuze moet hij wel rekening houden met de aantoonbare kwalificatie van de deskundigen. Gecertificeerde deskundigen zijn nodig voor de bijstand bij:

 • het toetsen van de RI&E en de advisering over het plan van aanpak (is onder andere afhankelijk van het aantal werknemers in een bedrijf);
 • de begeleiding van zieke werknemers;
 • het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO);
 • de aanstellingskeuringen;
 • het arbospreekuur.

Wat is nu bedrijfsgezondheidszorg? De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers, maar wat moet een werkgever doen? Op deze vragen proberen we hier een antwoord te geven.

Bedrijfsgezondheidszorg kan gezien worden als het beschermen van de gezondheid van medewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden, alsmede een medisch verantwoorde inzet of re-integratie na arbeidsverzuim ten gevolge van ziekte of (bedrijfs)ongeval.

In het kader van bedrijfsgezondheidszorg moet gedacht worden aan de volgende zaken die door het bedrijf geregeld moeten worden:

 • Medewerkers voor bepaalde functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken moeten beoordeeld worden op medische geschiktheid vóór hun tewerkstelling en vóór werkhervatting na een (langdurige) ziekte of een ongeval.
 • Op basis van geïnventariseerde risico's moet vastgelegd worden voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek (PAGO of vergelijkbaar) moeten ondergaan.

Dit artikel gaat verder in op een aantal relevante aspecten van bedrijfsgezondheidszorg zoals preventiezorg en verzuimbegeleiding en zoomt daarbij in op de bouwnijverheid. Het artikel sluit af met een aantal nuttige links voor meer informatie.

In dit artikel:

 • Wijziging Arbeidsomstandighedenwet 1998
 • Bouwnijverheid en cao
 • Onderdelen preventiezorg
 • Verzuimbegeleiding
 • Premiekorting