Gebruikerslogin

Veilig Werken

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en arbeidsmiddelen

Thema:  Arbo en veiligheid
07-05-2009

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) wordt samengevat als iedere uitrusting die is bestemd om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde de werknemer te beschermen tegen een of meerdere gevaren die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid en de veiligheid. Hiertoe behoren ook alle aanvullingen en accessoires die daartoe kunnen bijdragen.

Voor zowel werkgevers als werknemers is het van belang op de hoogte te zijn van de risico's die het werk met zich meebrengt. De Arbowet is erop gericht dat er steeds meer gewerkt wordt aan een systematische aanpak van de arbeidsomstandigheden waarbij het gaat om het verbeteren van de arbeid, het beschermen van de gezondheid van medewerkers en het voorkomen van ongevallen en ziekteverzuim.

Om risico's te beheersen en de kans op schade aan de gezondheid (letsel) te beperken is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) vaak onvermijdelijk.

Het gebruik van PBM's is echter niet zonder risico's (zowel voor werknemer als werkgever). Er kunnen ongevallen en beroepsziekten ontstaan door onzorgvuldig of te snel inzetten van PBM's, door het niet of onjuist gebruiken van PBM's en door het ontbreken van toezicht en disciplinaire maatregelen.

De werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsrisico's (ongevallen en beroepsziekten) wordt steeds aangescherpt, verzekeraars stellen steeds meer voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen om risico's beheersbaar te maken.

Het is daarom voor werkgevers en werknemers van belang om spelregels ten aanzien van het gebruik van PBM's vast te leggen en een PBM-beleid te voeren. Hierover kunt u alles lezen in dit artikel.

In dit artikel:

  • PBM-beleid
  • RI&E en Plan van Aanpak
  • Verplichtstelling PBM's
  • Keuzefactoren PBM's
  • Praktische uitwerking keuze PBM's
  • Verstrekking, onderhoud en afvoer van PBM
  • Voorlichting en instructie PBM's
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Toezicht en gebruik van PBM's
  • Algemene eisen PBM’s