Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Evaluatie Besluit bodemkwaliteit

Thema:  Wetgeving
28-09-2011

Dit artikel is een verkorte weergave van de Evaluatie Besluit bodemkwaliteit zoals die op 29 april 2011 door het Agentschap NL is gepubliceerd. Met de evaluatie werd de Tweede Kamer geïnformeerd over de doeltreffendheid van het Besluit bodemkwaliteit en de effecten in de praktijk, in vergelijking met het vroegere Bouwstoffenbesluit. De evaluatie geeft antwoord op de vraag voor welke doelstellingen van het Besluit bodemkwaliteit voortgang geboekt is en voor welke doelstellingen extra aandacht nodig is. Oftewel: successen worden benoemd en aandachtspunten aangegeven. Daarnaast geeft de evaluatie advies voor verbetering van het beleid.

De structuur van dit artikel volgt de structuur van de evaluatie zodat uitgebreidere informatie makkelijk vindbaar is voor degene die meer wil weten.

In dit artikel:

 • Doelstellingen van het Besluit bodemkwaliteit
 • Implementatie van het Besluit bodemkwaliteit
 • Verantwoord hergebruik van bouwstoffen, minder primair materiaal
 • Meer en verantwoord hergebruik van grond en baggerspecie, minder primair materiaal gebruiken
 • Beschermen van de bodem en het oppervlaktewater
 • Verbeteren kwaliteit uitvoering
 • Opheffen stagnaties
 • Vereenvoudigde regelgeving
 • Verminderen administratieve lasten
 • Verbeteren handhaafbaarheid
 • Betere aansluiting andere beleidsthema's/Europa
 • Conclusie/Doorkijk naar de toekomst