Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Inleiding regels grond en baggerspecie

Thema:  Bodem
29-04-2009

In hoofdstuk 4 van het Besluit bodemkwaliteit (verder: besluit) zijn de regels opgenomen die gelden voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. In dit artikel wordt eerst het vernieuwde beleidskader ten aanzien van het toepassen van grond en baggerspecie geschetst, waarna puntsgewijs de hoofdlijnen van hoofdstuk 4 van het nieuwe besluit en de verwachte milieuhygiënische effecten en bedrijfseffecten worden beschreven.

In dit artikel:

  • Vernieuwd beleidskader grond en baggerspecie
  • Hoofdlijnen besluit grond en baggerspecie
  • Milieuhygiënische en bedrijfseffecten