Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Kwaliteit van grond en baggerspecie toetsen, milieuhygiënische verklaringen en bevoegd gezag

Thema:  Milieu en gezondheid
29-04-2009

 In hoofdstuk 4 van het Besluit bodemkwaliteit zijn de regels opgenomen die gelden voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. In dit artikel wordt de achtergrond met betrekking tot de normstelling ten aanzien van grond en baggerspecie beschreven, waarna de toetsing van de kwaliteit van grond en baggerspecie aan de orde komt. Tevens wordt behandeld met welke milieuhygiënische verklaringen de kwaliteit van grond en baggerspecie kan worden aangetoond. Als laatste worden de verschillende taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag besproken.

In dit artikel:

  • Achtergrond van de normstelling
  • De kwaliteit van grond en baggerspecie toetsen
  • Milieuhygiënische verklaringen
  • Bevoegd gezag