Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Toepassingen van grond en baggerspecie

Thema:  Bodem
01-02-2010

In hoofdstuk 4 van het Besluit bodemkwaliteit zijn de regels opgenomen die gelden voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. Dit artikel gaat in op de toepassingen van grond en baggerspecie die op grond van het besluit mogelijk zijn. Alle nuttige toepassingen van grond en baggerspecie die worden genoemd in artikel 35 van het besluit komen aan de orde. Ook zijn voor de verschillende toepassingsmogelijkheden concrete stappenplannen opgenomen met de verschillende stappen die moeten worden doorlopen om tot toepassing van grond en baggerspecie te kunnen komen. Vervolgens wordt ingegaan op het melden van voorgenomen toepassingen van grond en baggerspecie en het nieuwe meldsysteem. Daarna wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en verplichtingen op grond van het besluit en ten slotte worden de overgangsmaatregelen beschreven ten opzichte van het Bouwstoffenbesluit.

In dit artikel:

  • Nuttige toepassing van grond en baggerspecie
  • Nuttige toepassingen van grond en baggerspecie in artikel 35 van het besluit
  • Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie
  • Tijdelijke uitname van grond en baggerspecie
  • Melding van voorgenomen toepassing van grond en baggerspecie
  • Overzicht van mogelijkheden en verplichtingen op grond van het besluit
  • Overgangsrecht grond en baggerspecie