Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Algemene bepalingen Besluit bodemkwaliteit

Thema:  Wetgeving
01-02-2010

Het Besluit bodemkwaliteit is de opvolger van het Bouwstoffenbesluit dat in 2001 is geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat dit besluit complex, star en slecht te handhaven was, met bovendien een hoge administratieve lastendruk. Het Besluit bodemkwaliteit is gebaseerd op de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Woningwet. Het besluit geeft algemene regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater en richt zich primair tot degenen die bouwstoffen, grond of baggerspecie toepassen. Dit artikel behandelt de algemene bepalingen die in hoofdstuk 1 van het besluit zijn opgenomen. Het gaat dan om de functionaliteit, de vergunningplicht, de Kaderrichtlijn afvalstoffen en de zorgplicht.

In dit artikel:

  • Waarom een nieuw Besluit bodemkwaliteit?
  • Functionaliteit van werken
  • Vergunningsplicht
  • Kaderrichtlijn afvalstoffen
  • Zorgplicht