Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Jurisprudentie waterbodembeheernota

Thema:  Wetgeving
17-05-2011

Op 23 maart 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het eerst een uitspraak gedaan in een beroepszaak die betrekking had op een Nota waterbodembeheer als bedoeld in artikel 45 van het Besluit bodemkwaliteit. Twee bedrijven waren in beroep gegaan tegen de nota, omdat de daarin vastgestelde maximale waarden hun activiteiten (het aanbrengen van grond en baggerspecie in daarvoor aangewezen zandwinplassen) onevenredig zouden beperken. Daarnaast voerden zij aan dat de nota in strijd is met artikel 52 van het Bbk, omdat volgens de nota er geen grond en baggerspecie van buiten het bodembeheergebied mogen worden toegepast.

Het beroep is door de afdeling ongegrond verklaard.

In dit artikel:

  • Juridisch kader
  • Juridische status Nota waterbodembeheer
  • Lokale maximale waarden
  • Grond en baggerspecie van buiten het bodembeheergebied
  • Gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk